خیلی وقت بود قصد برگشت داشتم، بشدت دلم براتون تنگ شده

وب جدید زدم اینجا دیگه حس و حال قدیم رو برام نداره.

My new world

 بیاین باهم وقت بگذرونیم و البته امیدوارم من رو یادتون باشه.

سارینام-